OBRASCI

Naknada za ceste

Zahtjev za povrat naknade za ceste

Pravo na povrat godišnje naknade za ceste imaju:
-invalidne osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, na temelju Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ( NN 136/11 ) uz rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom za jedan automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini. -pravne i fizičke osobe na temelju Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 96/15, 98/15) koje odjave vozilo prije isteka registracije. Vlasnik motornih i priključnih vozila ovoj županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana od dana odjave podnosi pisani zahtjev za povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade. Dokumenti potrebni za povrat godišnje naknade za ceste:
– potvrda o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta (original)
– prometna dozvola ( kopija )/kopija o potvrde o odjavi vozila
– IBAN (podnositelja zahtjeva ) – preslika kupoprodajnog ugovora ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom
– rješenje o invalidnosti (koje donosi Ministarstvo)
– kopija osobne iskaznice

Uplata godišnje naknade za ceste

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za ceste.Iznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, NN 96/15, NN 98/15.
Godišnja naknada za ceste uplaćuje se u stanicama za tehnički pregled ili direktno na transakcijski račun Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije. U slučaju da se uplata vrši direktno, vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Vukovarsko -srijemske županije godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila uplaćuju na IBAN HR 9510010051751803201 propisan “Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna…” sa pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: uplata naknade za ceste za vozilo npr. VK 111 VK.

Izdavanje duplikata potvrde o uplati naknade za ceste

U slučaju gubitka potvrde o uplati naknade za ceste, koja se vrši pri tehničkom pregledu vozila, moguće je, u Upravi za ceste Vukovarsko-srijemske županije, za vozila koja su registrirana na području Vukovarsko-srijemske županije, zatražiti izdavanje duplikata potvrde o uplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. 

Izvanredni prijevoz

Prijevoz vozilima koja sama ili zajedno sa teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja smatra se izvanrednim prijevozom.
Izvanredni prijevoz može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način obavljanja, iznosi i način plaćanja naknade.

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležna Uprava za ceste ovisno o javnoj cesti na kojoj prijevoz počinje.

Za izdavanje dozvole, uz zahtjev potrebno je priložiti:

 

 • dokumentaciju o vozilu i teretu, te
 • itinerer ( prijevozni put od polazišne do odredišne točke).

 

Zatvaranje cesta

Javna cesta može se zatvoriti u slučaju izvođenja građevinskih radova i izvanrednih okolnosti, te radi  održavanja manifestacija i sportskih priredbi.

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije izdaje suglasnost na zahtjev organizatora,izvoditelja ili investitora.

Pravna osoba dužna je Upravi za ceste dostaviti:

 

 • Zahtjev za suglasnost,
 • Plan održavanja manifestacija i priredbi ili lokacijsku i građevinsku dozvolu, temeljem koje je odobren početak izvođenja radova i
 • Projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova ili održavanja manifestacija.

 

Obavljanje radova na javnoj cesti

Sukladno članku 57. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 ) zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na javnoj cesti bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionara.

Suglasnost za izvođenje radova ili radnji na javnoj cesti ( županijskoj i lokalnoj )
i njenom cestovnom zemljištu (zemljišnom i zaštitnom pojasu) na području
Vukovarsko-srijemske županije izdaje županijska uprava za ceste.

Zahtjev za suglasnost treba sadržavati:

1. Podatke o podnositelju zahtjeva (naziv ili ime i prezime, adresa, OIB,
broj tel.-kontakt)
2. Opis i vrstu radova koji se planiraju izvoditi, te tehnologiju izvođenja radova (tehnička dokumentacija)
3. Broj ceste, dionicu ceste, mjesto i lokaciju izvođenja radova (naselje, ulica, kućni broj, katastarska čestica)
4. Vremenski preriod izvođenja radova (datum od – do)
5. Priložiti uz zahtjev Prometni elaborat privremene regulacije prometa ili tipsku shemu privremene regulacije prometa ako se može primijeniti za gradilište
6. Navesti odgovornu osobu izvođača radova koja će uspostaviti, nadzirati, održavati i ukloniti privremenu regulaciju prometa.

Prometni elaborat mora biti izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).

Tipske sheme privremene regulacije prometa su sastavni dio Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19) u prilogu istog.
Tipska shema se primjenjuje kod manjih radova, a isto tako ovisno o vrsti radova, lokaciji i vremenskom periodu izvođenja radova. Ako zbog specifičnih uvjeta i okolnosti nije moguće primijeniti tipske sheme privremene regulacije prometa za sigurno odvijanje prometa, privremena regulacija treba se uspostaviti temeljem prethodno izrađenog prometnog
elaborata.

Zatvaranje javne ceste

Javna cesta se može zatvoriti u slučaju izvođenja građevinskih radova, izvanrednih okolnosti, te radi održavanja manifestacija i sportskih priredbi.
Sukladno članku 60. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 ) pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar ovlašteni su u opravdanim slučajevima zatvoriti javnu cestu za promet. Vezano za radove, te što je opravdani slučaj i sam postupak zatvaranja javne ceste propisano je u Pravilniku o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste ( NN 119/07).

ZATVARANJE JAVNE CESTE ZBOG IZVOĐENJA RADOVA

Odluku za zatvaranje javne ceste (županijske i lokalne) zbog izvođenja radova
na području Vukovarsko-srijemske županije izdaje županijska uprava za ceste.

Zahtjev za zatvaranje treba sadržavati:

1. Podatke o podnositelju zahtjeva (naziv ili ime i prezime, adresa, OIB,
broj tel.-kontakt)
2. Opis i vrstu radova koji se planiraju izvoditi, te tehnologiju izvođenja radova (tehnička dokumentacija)
3. Broj ceste, dionicu ceste, mjesto i lokaciju izvođenja radova i zatvaranja javne
4. Vremenski period trajanja radova i zatvaranja ceste (datum od – do i sat )
5. Priložiti uz zahtjev Prometni elaborat privremene regulacije prometa (obilazni pravac- preusmjeravanje prometa)
6. Navesti odgovornu osobu izvođača radova koja će uspostaviti, nadzirati,
održavati i ukloniti privremenu regulaciju prometa.

 Nakon dostavljene dokumentacije predmet će se razmotriti da li je opravdano
zatvaranje javne ceste.

ZATVARANJE JAVNE CESTE RADI  ODRŽAVANJA MANIFESTACIJA I SPORTSKIH PRIREDBI
Sportske priredbe i druge manifestacije na javnim cestama mogu se održavati pod uvjetima ina način utvrđen zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama (članak 57. stavak 7. Zakona o cestama).

Sukladno članku 183. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 ) sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. Odobrenje izdaje rješenjem policijska uprava na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. Ako se radi održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet (zatvara cesta), odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela nadležnog za poslove cestovnog prometa na
čijem se području zabranjuje promet.

 Prethodnu suglasnost za zatvaranje županijske ili lokalne ceste zbog
održavanja sportske priredbe, manifestacije ili sličnih aktivnosti na cesti na
području Vukovarsko-srijemske županije izdaje županijska uprava za ceste.

Zahtjev za zatvaranje treba sadržavati:

1. Podatke o podnositelju zahtjeva
2. Plan održavanja i opis sportske priredbe ili manifestacije
3. Vremenski period zatvaranja javne ceste (datum od – do i sat )
4. Priložiti uz zahtjev Prometni elaborat privremene regulacije prometa (obilazni pravac-preusmjeravanje prometa)
5. Navesti odgovornu osobu koja će uspostaviti, nadzirati, održavati i ukloniti privremenu regulaciju prometa. Privremenu regulaciju prometa smije uspostaviti, nadzirati, održavati i uklanjati samo pravna ili fizička osoba opremljena za te poslove.
Prometni elaborat kod zatvaranja javne ceste mora biti izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).

Korištenje cestovnog zemljišta

Zakonom o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22 i 04/23) određeno je da se na javnoj cesti može osnovati pravo služnosti i pravo građenja radi izgradnje komunalnih, vodnih, energetskih građevina i građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme, kao i da se cestovno zemljište može dati na korištenje radi obavljanja pratećih djelatnosti (ugostiteljstvo, trgovina, benzinske postaje i dr.), postavljanja reklama i u ostale komercijalne usluge i svrhe.

Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti  („Narodne novine“ broj 78/2014, 43/2020) određeno je da su sve fizičke i pravne osobe koje koriste cestovno zemljište u smislu Zakona o cestama obvezne plaćati naknadu za korištenje cestovnog zemljišta i naknadu za obavljanje pratećih djelatnosti u skladu s odredbama Pravilnika.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Josipa Kozarca 10, 32100 Vinkovci
info@zuc-vk.hr

Osnivanje prava služnosti i prava građenja

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA

 

ZAHTJEV za sklapanje ugovora treba sadržavati:

 1. NAZIV PODNOSITELJA ZAHTJEVA, adresu, ime i prezime odgovorne osobe, kontakt broj,
  elektroničku adresu, matični broj, OIB, broj računa;
 2. IME I PREZIME te funkciju osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć potpisnika ugovora);
 3. TOČNE PODATKE O LOKACIJI: naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, strana ceste i broj katastarske čestice na kojoj se osniva pravo služnosti/pravo građenja;
 4. IDEJNO RJEŠENJE/PROJEKT iz kojeg je vidljiv tip i točna dimenzija reklame (obvezno naznačiti o kojem se tipu radi: jednostrana, dvostrana ili višestrana, osvijetljena, totem, putokazni panoi, i sl. );
 5. RJEŠENJE O UPISU pravne osobe u Sudski registar;
 6. LOKACIJSKA DOZVOLA (ako je ishođena)
 7. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama ceste na kojima se osniva pravo služnosti/pravo građena, te pripadajući ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK za svaku katastarsku česticu pojedinačno;
 8. IZRAČUN POVRŠINE SLUŽNOSTI (duljina x širina) izražen u m2, ovjeren od strane ovlaštenog geodeta ili ovlaštenog projektanta za svaku katastarsku česticu pojedinačno;
 9. GLAVNI PROJEKT
 10. SITUACIJSKI PRIKAZ iz glavnog projekta za svaku katastarsku česticu s upisanom površinom služnosti (jednako i za pravo građenja) koji će biti sastavni dio ugovora;
 11. Uz potpisan ugovor korisnik je dužan predati instrument osiguranja naplate sukladno ugovoru.

Korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratečih djelatnosti

ZAHTJEV za sklapanje ugovora treba sadržavati:

 1. NAZIV PODNOSITELJA ZAHTJEVA, adresu, ime i prezime odgovorne osobe, kontakt broj, elektroničku adresu, matični broj, OIB, broj računa;
 2. IME I PREZIME te funkciju osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć potpisnika ugovora);
 3. TOČNE PODATKE O LOKACIJI: naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, strana ceste i broj katastarske čestice;
 4. IDEJNO RJEŠENJE projekta (građevine);
 5. VRSTA DJELATNOSTI KOJU ĆE OBAVLJATI / NAMJENA KORIŠTENJA
 6. VRIJEME obavljanja djelatnosti;
 7. RJEŠENJE O UPISU pravne osobe u Sudskom registru / RJEŠENJE I IZVADAK iz Obrtnog registra;
 8. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama javne ceste na kojoj se nalazi građevina ili gradi te pripadajući ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK za svaku katastarsku česticu pojedinačno;
 9. SUGLASNOST/PUG na Idejno rješenje -Uprave za ceste;
 10. SITUACIJSKI PRIKAZ iz projekta/građevine, dimenzije građevine, za svaku katastarsku česticu na kojoj se nalazi ili gradi građevina ,uz naznaku površine korištenja cestovnog zemljišta;
 11. IZRAČUN POVRŠINE KORIŠTENJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA – sveukupno

Stavljanje reklama na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu županisjkih i lokalnih cesta u VSŽ

ZAHTJEV korisnika za sklapanje ugovora treba sadržavati:

 

 1. NAZIV PODNOSITELJA ZAHTJEVA, adresu, ime i prezime odgovorne osobe, kontakt broj, elektroničku adresu, matični broj, OIB, broj računa;
 2. IME I PREZIME te funkciju osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć potpisnika ugovora);
 3. TOČNE PODATKE O LOKACIJI: naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, strana ceste i broj katastarske čestice na kojoj se postavlja reklama i kilometarska stanica;
 4. IDEJNO RJEŠENJE/PROJEKT iz kojeg je vidljiv tip i točna dimenzija reklame (obvezno naznačiti o kojem se tipu radi: jednostrana, dvostrana ili višestrana, osvijetljena, totem, putokazni panoi, i sl. );
 5. PLANIRANO VRIJEME postavljanje reklame (početak i trajanje);
 6. RJEŠENJE O UPISU pravne osobe u Sudski registar/ RJEŠENJE I IZVADAK IZ OBRTNOG REGISTRA;
 7. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama javne ceste na kojima se postavlja reklama (ucrtati položaj) te pripadajući ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK za svaku katastarsku česticu pojedinačno;
 8. SUGLASNOST izdana od ove Uprave za ceste;
 9. SITUACIJSKI PRIKAZ IZ PROJEKTA/RJEŠENJA s označenom adresom na kojoj se nalazi reklama, koja će biti sastavni dio ugovora i koja sadrži: katastarsku česticu, vrstu reklame uz naznaku dimenzija i radi li se o svjetlećoj reklami


Reklamom se smatra: transparent, reklamni info stup / totem, putokazni pano, reklamni pano / ploča, panoi na stupovima javne rasvjete

 

Prekomjerna uporaba cesta

Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe javne ceste, dužne su platiti naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste.
Uprava za ceste izdaje rješenje o prekomjernoj uporabi javne ceste.

Zahtjevu za izdavanje rješenja potrebno je priložiti:

 

 • dokumentaciju o obavljanju djelatnosti zbog koje dolazi do prekomjerne uporabe j.c. ( prijevoz šljunka, pijeska, građevinskog materijala, poljoprivrednih proizvoda idr.). 

Legalizacija objekta

U svrhu legalizacije objekata, temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sukladno čl. 15 (NN 86/12) stavak 1., Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije izdaje potvrdu.