PROPISI

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN 34/12
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu republike Hrvatske NN 10/1495/15
 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina NN 74/14
 • Uredba o Središnjem registru državne imovine NN 3/2020 
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 95/2019 
 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN  34/12
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava službenosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske NN  10/14 ,  95/15
 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina NN  74/14
 • Uredba o Središnjem registru državne imovine NN  03/2020
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvješća o primjeni
  fiskalnih pravila NN  95/2019
 • Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (NN 112/97, 138/06)

Pravilnici

 • Pravilnik o autobusnim stajalištima NN 119/07
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/17, 75/20.
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 81/2020, 106/2022 
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16
 • Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz NN 104/93
 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 92/201845/2020 
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti NN 78/1443/2020 
 • Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste NN 32/9496/9433/01122/0383/0469/069/09
 • Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele NN 96/13
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti NN 119/0791/0839/11
 • Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska,ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila NN 76/97141/02
 • Pravilnik o održavanju cesta NN 90/143/2021
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)

 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23)

 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17, 19/23)

 • Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 6/12)

 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)

 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)

 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u računovodstvu (NN 37/22)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)

 • Pravilnik o ophodnji javnih cesta NN 75/147/2021
 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste NN 119/07
 • Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta NN 40/00
 • Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama NN 92/2019
 • Pravilnik o prometnim znakovima,signalizaciji i opremi na cestama NN 33/0564/05155/0514/1192/2019
 • Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste NN 140/13
 • Pravilnik o sadržaju,ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima NN 56/15
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 85/1624/1770/2019 60/2020 
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 87/0264/16
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN 95/14
 • Uputa o postupanju pri izdavanju posebnih uvjeta građenja 2016., Izmjena i dopuna 2017.