PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“, broj: 25/1385/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštivanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Upravi za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

Pisani zahtjev za pristup informaciji može se podnijeti:

-poštom na adresu: UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE,

 Josipa Kozarca 10, 32100 Vinkovci

-elektroničkom poštom na: info@zuc-vk.hr

-službenik za informiranje: Mirjana Greifenstein, mag. admin. publ.

                                            mirjana.grefienstein@zuc-vk.hr

– osobno predati u Upravu za ceste radnim danom, od ponedjeljka do petka,

   u vremenu  od 07,00 do 12,00 sati
                          ili
-usmeno na telefon: 032/ 331 007

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

-naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

-podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

-ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva

-tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.